Flex Admin

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az általános szerződési feltételeinket az általános szabályok tekintetében a törzsrész, az egyes szolgáltatásainkra vonatkozó speciális szabályokat pedig a mellékletek tartalmazzák.
Addspace Header

További dokumentumokBevezető

 

Számottevő és értéknövelt szolgáltatásunk rámutat az Ügyfél és Szolgáltató közötti korrekt és megbízható üzleti kapcsolat fenntartásának szükségességére, így az elvárt módon tudjuk biztosítani Önnek is megbízhatóságunkat. Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) szolgáltatásaink szerint csoportosítottuk, ami azt jelenti, hogy van egy úgynevezett törzsszöveg és további kiegészítések (mellékletek), amelyek deklarálják, hogy egyes szolgáltatásaink esetében milyen feltételeket vállalunk és határozunk meg. Ezért kérjük Önt, hogy figyelmesse olvassa el a lentebb közzétett publikálásainkat, amelyeket csoportosítva, átláthatóan és könnyen értelmezhetőn tüntettünk fel.

 

1. Az ÁSZF tárgya és hatálya

1.1 Szolgáltató neve és címe: Hajas Mihály ev., (székhelye: 9400 Sopron, Soproni Horváth J. u. 23.), továbbiakban Szolgáltató. Elérhetőségei: a Szolgáltató Honlapján (www.ecofield.hu) meghatározott mobiltelefonszámon, vagy e-mailben, tovább részletezve a 3. pontban.


1.2 A Szolgáltatóval kötött egyszeri, vagy folyamatos megbízási illetve szolgáltatási szerződések.


1.3 Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ez esetben a módosítást legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt közzéteszi a weboldalán. Ha ez idő alatt Megrendelő részéről kifogás nem érkezik, a Megrendelő elfogadja a módosításokat.


1.4 Szolgáltató és ügyfelei a hagyományos aláírást és a digitális aláírást egyenrangúnak fogadják el. Az aláírás másolatát nem fogadják el aláírásként.


1.5 A szerződő felek elfogadják, hogy egymás közti kommunikációjuk során elektronikus levelezést alkalmaznak. A megválaszolt vagy bizonyíthatóan a címzettnek megérkezett levelet, elektronikus üzenetet kézbesítettnek fogadják el. A feleknek elektronikus levélcímmel (e-mail cím) kell rendelkezniük, amelyre az érkező leveleket fogadják.


1.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külön megállapodás hiányában ügyfelei, partnerei részére elektronikus levélben, postai és más úton tájékoztató anyagokat küldjön.


1.7 Az ÁSZF minden szerződésnek, megállapodásnak, elválaszthatatlan részét képezi. Ide értve az online megrendeléseket is, amelyek a Szolgáltató weboldalán kerültek rögzítésre.  A szerződésben írásban rögzítve van az ASZF megléte, annak tudomásulvétele és elérhetősége.


1.8 A szerződő Felek a szerződés aláírásával igazolják, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják. Amennyiben írásos szerződés a Felek között nem történt, úgy az online megrendelés, mint ráutaló magatartással létrejött szerződésnek minősül, a vonatkozó törvényi előírások szerint.


1.9 Az ECOfield Webtechnológiai és Informatikai Szolgáltatások, mint Hajas Mihály e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Szolgáltató brand nevével (márkanév) jelzett weboldalakon megtalálható és igényelhető szolgáltatásokat, ennél fogva a Szolgáltató a termékeinek és szolgáltatásaink márkanevét fémjelzi a ecofield.hu domain név és további ECOfield, vagy ECOfield.hu név alatt megjelenített termékek és egyéb megnevezések.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval szerződő természetes, vagy jogi személyiséggel rendelkező félre (továbbiakban Előfizető, vagy Megrendelő).

Ennél fogva Szolgáltató lakossági, illetve magánszemélyek kiszolgálásávak nem foglalkozik, így szolgáltatást sem nyújt részükre. Szolgáltató kizárólag üzleti ügyfelek, azaz vállalatok, vállalkozások részére nyújt szolgáltatásokat.

Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre és megrendelésekre is. Az ÁSZF - azok minden módosítása esetén, ideértve a törzsszövegen felüli kiegészítő rendelkezéseket is, a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - Szolgáltató nyilvánosságra hozza, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán ingyenesen elérhetővé teszi.

 

A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elérhetősége

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a Szolgáltató weboldalán (www.ecofield.hu). A szolgáltató az ÁSZF-et nyomtatható és letölthető módon is közzé teszi.

 

2. Fogalmak

 

Előfizetői szerződés: Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az előfizetői szolgáltatást igénylő más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely az általános szerződési feltételekből és online megrendelésből, és/ vagy az egyedi előfizetői szerződésből áll.

Megrendelő: aki a Szolgáltató szolgáltatásait megrendeli, későbbiekben Előfizető.

Előfizető: olyan természetes  vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági  társaság  vagy más szervezet, aki vagy amely a szolgáltatás nyújtójával szerződéses  viszonyban áll.

Üzleti előfizető: az a vállalkozás, szervezet, amely gazdasági,  üzleti tevékenysége, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe a szolgáltatást.

Online megrendelés: A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató és a hozzátartozó weboldalain elküldött, vagy rögzített megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a Megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül a megrendelő e-mailben jelezheti a hello (kukac) ecofield.hu e-mail címre küldött levélben. A szerződés az online megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással kerül megkötésre. Szolgáltató/Üzemeltető: Hajas Mihály e.v. (székhely: 9400 Sopron, Soproni Horváth J. u. 23.)


3. A Szolgáltató neve, címe és elérhetőségei
A szolgáltató neve: ECOfield Webtechnológiai és Informatikai Szolgáltatások
A szolgáltató márkaneve: ECOfield
Üzemeltető: Hajas Mihály e.v.
Székhely: 9400 Sopron, Soproni Horváth J. u. 23.
Telephely: ugyanaz
Közösségi adószám: HU67017917 | Adószám: 67017917-1-28
Bankszámlaszám: 59500368-15309996 Takarékbank Zrt.

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

Ügyfélszolgálat központi telefonszám: +36-70-2712383 (hívható munkanapokon 8:00-18:00-ig)
A feltüntetett időponton kívüli időszakban 24/7 online ügyfélszolgálat áll rendelkezésre a support (kukac) ecofield.hu e-mail címre írt üzenetek által, vagy a www.ecofield-online.com webcímen elérhető online ügyfélkapun keresztül.

Online segítségnyújtás a nap 24 órájában: www.ecofield-online.com4. Tájékoztatási kötelezettség

A Szolgáltató Megrendelő számára letölthető és előhívható módon hozzáférést biztosít a jelen ÁSZF-hez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelő lapokhoz. A Szolgáltató technikai lehetőséget biztosít, hogy a Megrendelő az ajánlatát a megrendelést megelőzően módosíthassa, vagy visszavonhassa.

 

5. Megrendelő elállási joga

A magán Megrendelők jogosultak a szerződés érvényes létrejöttétől számított 8 napon belül a Szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni, de az előleg visszafizetését nem követelhetik, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a sSZolgáltató részéről a megrendeléstől számított 8 napon belül megkezdődött. A Megrendelő elállási szándékáról köteles írásban haladéktalanul a Szolgáltatót tájékoztatni. Az üzleti Megrendelőt nem illeti meg az elállási joga a Megrendelés visszaigazolásától számítottan.


6. Személyes adatok kezelése

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

6.1 Tájékoztatjuk, hogy 2018.05.25-től érvénybe lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, ezért az Adatvédelmi irányelveinket frissítettük és külön Adatkezelési irányelvek szabályzatot dolgoztunk ki.

A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél az általa kezelt személyes adatok védelme. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok megfelelő védelme érdekében szükségesek. Idevonatkozó részletes szabályozás a Szolgáltató Adatvédelmi irányelveiben ide kattintva olvashatóak el.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban meghatározott rendelkezések az irányadók:

GDPR.: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.).

Info. tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény.

Számviteli tv.:a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

6.2. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

6.3. A Szolgáltató az 1992. évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében. 

A Megrendelő a szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlák vonatkozásában vezeti át. A Megrendelő a Megrendelői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

6.4. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni.


6.5 Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája

Személyes adatok:

a) Igénylő székhelye, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma (adószáma), valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma, azaz bankszámlaszáma;

b) kapcsolattartásra alkalmas olyan elérhetőség, általában telefonszám, e-mail, amely az igény bejelentésével, az Előfizetői szerződéssel, szerződéskötéssel kapcsolatban a Megrendelő tájékoztatására, értesítésére szolgál;

Szolgáltatásra, számlázásra vonatkozó adatok:

a) a megrendelt Előfizetői szolgáltatás, a választott csomag(ok), kiegészítő szolgáltatási csomag(ok), opciók megjelölése;

b) a választott díjfizetési mód megjelölése;

c) az Előfizetői szerződés időtartama (határozott, vagy határozatlan jellege).

 

Nyilatkozatok:

a) a Megrendelő nyilatkozata adatainak kezeléséről;

b) Amennyiben az igénylő kis-és középvállalkozás, akkor az előfizetői kategóriára (egyéni, vagy üzleti) vonatkozó nyilatkozat megtétele

 

7. Szerződés módosítása, módosulása

7.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően a „Közzététel" címszó alatti módon honlapján közzétett hír
formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-et.

A Szolgáltató az 1 hónapnál hosszabb időtartamra előre és egy összegben kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalmát, sem a díját a Megrendelő hátrányára nem módosíthatja.

7.2. Ha a felek a közöttük korábban létrejött Szolgáltatási szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatást igényel, akkor a Megrendelő a megrendelését online formában a Szolgáltató weboldalán leadja, és amennyiben papír alapú szerződéssel rendelkezik, akkor azt a Szolgáltató részére megküldi. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

7.3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

7.4. A Megrendelői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával, online formában a Szolgáltató weboldalán, vagy írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

A Szolgáltató a Megrendelői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

  • ha az Megrendelői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak;
  • ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján;
  • a szolgáltatás díjának változása esetén a 7.1. pontban foglalt feltételek fennállása alapján, az abban foglalt korlátozásokkal.

A szerződés módosításáról a Szolgáltató az ÁSZF „Értesítés" rendelkezései szerint köteles a Megrendelőt értesíteni. A szerződésmódosítás a Megrendelő szabályszerű értesítésével, az ott
meghatározottak szerint válik elfogadottá.
A Szolgáltató a Megrendelő kérésére módosíthatja a Megrendelői szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be.

 

8. Szerződések fajtái, tartalmai

.............................. 

9. Számlázás és a fizetési teljesítés rendje

9.1. Szolgáltató alapértelmezésben díjbekérőt (proforma számla) állít ki, majd a pénzügyi teljesítést követően a végszámlát a NAV által regisztrált és jóváhagyott számlázó programmal készíti és postai úton külön adminisztráció felár ellenében, általános esetben elektronikus számla, vagy E-Számla formában e-mailben, azaz elektronikus úton küldi meg. Kereskedelemben használt számlatömböt a Szolgáltató nem használ. A periodikus szolgáltatási szerződések esedékes díjairól a Szolgáltató általánosságban első esetben az esedékesség előtt 10-30 (fizetési ciklus szerint) nappal  korábban megküldi a díjbekérőt Megrendelőnek a szerződésben meghatározott e-mail címre.

 

9.2. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyiltakozik arról, hogy az E-Számla, vagy a számla elektronikus formában (e-mail) való fogadásához rendelkezik a szükséges technikai feltételekkel, így a számlákat kinyomtatja és könyvelési dokumentumai közé iktatja, ezzel biztosítva azt, hogy a számla archiválása megtörténjen.


A szükséges technikai feltételek az elektronikus számla fogadásához : számítógép, E-mail fiók és levelező program, vagy alternatív hozzáférés az e-mail fiókhoz, PDF dokumentum olvasó program, nyomtató amely A4-es lapméretet tud nyomtatni.


Megrendelő kijelenti, hogy a számlákat fogadó E-mail címe megegyezik a Szolgáltató weboldalán megadott e-mail címmel. Megrendelő kijelenti, hogy jelen nyilatkozat kiadására a vállalkozásában jpgosult. Amennyiben változás történne az e-mail adatokban, azt a Szolgáltató felé haladéktalanul jelzi.

9.3. A számlák kiegyenlítése más megállapodás hiányában, a számlán feltüntetett módon és határidővel, 8 munkanapos banki átutalással történik.


9.4. Folyamatos teljesítéssel történik a számlázás, ha a teljesítés folyamatosan tart vagy rendszeres, ilyen jellegű, (pl. előfizetéses a szerződés vagy a felek így állapodnak meg).


9.5. Weboldal, webáruház készítés, vagy egyéb programozói fejlesztés esetén a fejlesztés (programozás) megkezdésének feltétele a domain szerződés, webtárhely szerződés és előlegszámla, díjbekérő pénzügyi teljesítésének megléte. 


9.6 Rendszeres vagy periodikus díjak


9.6.1. Ide tartoznak a domain nevek, webtárhelyek, weboldal, webáruház, szerver üzemeltetés és bérelt webáruházak szerződött díjai, amelyek folyamatosan esedékes havi-, negyedéves-, féléves-, éves, vagy más periodikusan meghatározott időtartamra szólnak.


9.6.2. A számlázás alapja a szerződésben rögzített gyakoriság szerinti meghatározott időpontok.

9.6.3. Az Üzemeltetési, karbantartási és webáruház és egyéb szoftver bérleti díjak a szerződés szerinti rendszerességgel kerülnek számlázásra, ha az esedékes számlát a Megrendelő nem kapja meg időben, akkor köteles erről a Szolgáltatót értesíteni, a ki nem fizetett, az esedékes szolgáltatási időszakra pedig, annak megkezdését követő 8. napon belül a díjat átutalni.


9.6.4. A díjbekérő a végszámlával minden adatában megegyezik, és a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően kerül kiállításra és megküldésre. A végszámlát a Szolgáltató a díj bankszámlára történő beérkezését követően állítja ki és küldi meg.


9.7 Egyszeri szerződéses díjak


9.7.1. Ide tartoznak az 9.6.1 pontba nem sorolt szerződések megbízási díjai.


9.7.2 A megbízási díjak fizetési ütemezését (előlegszámla, részszámla és végszámla) a szerződések tartalmazzák.


9.7.3. A számlakészítés alapja a teljesítés (részteljesítés) igazolás.


9.7.4. A teljesítés (részteljesítés) igazolás a szerződés szerinti, az elvárásoknak és a leírtaknak megfelelő minőségben, hiánytalanul elvégzett munkát igazolja.

 

10. Hibák értelmezése, javítása

10.1. Szolgáltatásokban hibának minősül a szerződésben és mellékleteiben leírtaktól eltérő működés.


10.2. A Szerződésben és hozzá tartozó dokumentumokban, mellékletekben nem szereplő kérések kiegészítésnek minősülnek


10.3. Szolgáltató a 10.1. pont hatálya alá tartozó, bejelentett hibákat térítésmentesen, soron kívül kijavítja.

 

11. Együttműködés, ügyfélszolgálat, hibabejelentés

11.1. Szolgáltató hibabejelentést csak írásban azon belül online formában (e-mail , levél) fogad el az erre a célra fenntartott online ügyfélkapu felületen, amelynek címe http://www.ecofield-online.com


11.2. A periodikus szolgáltatási szerződések lejáratáról a Szolgáltató általánosságban első esetben a lejárat előtt 30 nappal azt követően még legalább egy alkalommal automatikus e-mail értesítést (figyelmeztetést) küld Megrendelőnek a szerződésben meghatározott e-mail címre. A szerződés hosszabbításra a Megrendelő kifejezett kérése alapján, vagy esedékes díjbekérő, számla befizetésével, mint ráutaló magatartással van lehetőség. Ennek hiányában a szolgáltatási szerződés a szolgáltatás utolsó napját követően megszűnik.


11.3. Ügyfeleink érdekében a szolgáltatások eléréséhez tartozó felhasználóneveket, jelszavakat illetve bármilyen hozzáféréssel kapcsolatos, vagy szerződésekkel, (azok tartalmával, határidejével) kapcsolatos információt az online ügyfélkapu felületünkön keresztül http://www.ecofield-online.com címen lehetséges kezelni. Illetve egyéb esetekben a  rendszerünkben regisztrált e-mail címről fogadunk el tájékoztatás kérést, amelyekre választ kizárólag csak  a regiszrtrált e-mail címre küldünk. Harmadik személy részére (jogi vagy természetes) adatokat nem adunk ki semmilyen körülmények között sem.


11.4. Szolgáltató minden ügyfele részére a http://www.ecofield-online.com online ügyfélkapu rendszerében saját hozzáférést biztosítunk, ahol a 11.2. pontban felsorolt adatokat, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó információkat megtekintheti, ellenőrizheti, illetve új megrendeléseket adhat le.

 

12. Minőség és felelősségvállalás

12.1. A Szolgáltató által készítetett és a Szolgáltató szerverein elhelyezett (hostolt) weboldalak, webáruházak, alkalmazások, rendszerek, egyéb megoldások zavartalan működését a Szolgáltató garantálja, a hibákat a 10.3. pontban meghatározottak szerint kijavítja.


12.2. A Szolgáltató által készített de nem a Szolgáltató szerverein elhelyezett weboldalak, webáruházak, alkalmazások, rendszerek, egyéb megoldások esetében a 10.3. pontban leírtak szerint, a hibákat kijavítja, elhárítja, amennyiben a hiba a Szolgáltató érdekkörében merült fel, és  amennyiben technikai hozzáférése biztosított. Azonban a weboldal, webáruház, alkalmazás, rendszer, egyéb megoldás zavartalan működésére garanciát nem vállal.


12.3. A Megrendelő által szolgáltatott tartalmi hibákért garanciát a Szolgáltató nem vállal.


12.4. Az Internet szolgáltató hibájára (Pl: külső okok általi korlátozás, internet szolgáltatási hiba, internet sávszélesség telítettség) a Szolgáltató garanciája nem terjed ki.

12.5. A weboldalak, webáruházak, vagy egyéb webes tartalmak ügyféloldali üzemeltetésért Szolgáltató nem vállal felelősséget, azaz amennyiben a weboldalt, webáruházat, webes tartalmat, egyéb olyan tartalmat, programot amelyet Megrendelő (Ügyfél) a Szolgáltató tárhelyén, szerverén üzemeltet és ezen tartalmak, rendszerek karbantartásának, frissítésének hiányából eredően az adott weboldal, webáruház, egyéb tartalom nem elérhető, vagy sérülté válik, feltörik, akkor a Szolgáltatónak automatikusan nem kötelessége ezt kijavítani, amennyiben tartalomfrissítés, karbantartás, rendszerüzemeltetési szerződése nincsen a Megrendelőnek a Szolgáltatóval.

12.6. A 12.5 pontban leírtakon felül ez a szabályozás különösen igaz az CMS rendszerek, és/vagy olyan rendszerek, programok üzemeltetésére (pl. Joomla, Wordpress), amelyet egy közösség fejleszt, nagyon ismert és ezáltal hatványozottabban támadási, feltörési veszélynek van kitéve.

 

 

13. Szerződések időtartama, módosítása, felfüggesztése és megszüntetése

13.1. A szolgáltatási szerződés határidejét, további határidőket (részteljesítés, teljesítés, időtartam) a szerződések, illetve az online ügyfélkapun keresztül elérhető infromációk tartalmazzák.


13.2. A periodikusan ismétlődő szerződésben rögzített határidő(k) lejárta után a szerződések(webtárhelyek, weboldal, webáruház, szerver üzemeltetés és bérelt webáruházak) meghosszabbítása nem lehetséges. A szolgáltatások hosszabbítása csak is a szolgáltatás, vagy szolgáltatási szerződés lejárta előtt lehetséges.


13.3. Amennyiben 11.2. pont szerinti értesítésre nem kapunk visszajelzést, akkor azt az érintett szolgáltatás, vagy szerződés felmondásának tekintjük.


13.4. A 11.2 pont szerinti értesítés után, amennyiben Megrendelő továbbra is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor azt írásban kell jeleznie az ügyfélszolgálat felé, vagy a Szolgáltató által kiállított díjbekérőt, számlát, pénzügyileg rendeznie kell, így ez esetben az ráutaló magatartásnak minősül, így a szolgáltatás, szolgáltatási szerződés automatikusan meghosszabbodik. A szolgáltatás hosszabbítása esetén a kiállított díjbekérő, számla díjának legkésőbb a szolgáltatás lejárta előtt 3 nappal meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára.


13.5. Amennyiben a lejárt periodikus szolgáltatási szerződés hosszabbítása a fizetési határidőig nem történik meg, úgy a webtárhely, weboldal, webáruház, szerver üzemeltetés, bérelt webáruház, vagy egyéb szolgáltatások hozzáférhetőségét, elérhetőségét a Szolgáltató felszólítás nélkül korlátozza, felfüggeszti.

 

14. Lábléc információk, a mű szerzőjének feltűntetése

14.1 A Megrendelő nem kérheti a szerzői forrás eltüntetését a láblécben, ezt a Szolgáltató döntheti el egyoldalúan vagy egyéb megállapodás születhet rá.

14.2 A Szolgáltató az általa elkészített weboldalakon, szoftvereken, különböző alkalmazásokon (továbbiakban Fejlesztés) a szerzői minőségét, és nevét feltüntetheti a láblécben és a Kapcsolatoknál, akár mint partnercég, rövid leírással. 
A Szolgáltató az általa készített Fejlesztést referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja, azt másolhatja, annak kódját (kivéve a Megrendelő tulajdonát képező tartalom) korlátlanul felhasználhatja. A Szolgáltatót megilleti a Fejlesztés többszörözésének joga, és a Megrendelő által átvett Fejlesztéshez hasonló vagy ugyanolyan Fejlesztést korlátozás nélkül készíthet.

14.3 A szolgáltatott vagy elkészült munkák, fejlesztések láblécében a Szolgáltató, készítő a fenti reklámlehetőségen kívül mint szerző, szolgáltató vagy bérbeadó feltüntetheti magát linkelt szöveges formában. Ezt a Megrendelő soha nem teheti díjkötelessé. Amennyiben ezt Megrendelő, Bérlő  szeretné a láblécből eltávolítani, annak külön engedélyezési folyamaton kell végigmennie, valamint a szerzői jogok eltávolítási díjait ki kell fizetnie, de ezen kérést, igényt a Szolgáltató egyoldalúan elutasíthatja. 

14.4 A Szolgáltató, mint Kivitelező a weboldalak alján köteles feltüntetni a forrásjogot és annak készítőjét, a szerzői jogot függetlenül attól, hogy ez teljeskörű vagy részbeni szerzői jog. 

A Megrendelő az itt feltüntetett szolgáltatásokon kívül ezen megállapodásban többletszolgáltatásokra díjmentesen nem jogosult.

 

15. Szerzői jog

15.1 Fejlesztéseink, Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Fejlesztésekre, Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot még abban az esetben sem, ha Ön kiegészítő fejlesztést vagy megjelenítési módosító munkát kért tőlünk. Nem használhat fel a Fejlesztéseinkből, Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Fejlesztéseinkben, Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, ne tegye olvashatatlanná, vagy ne módosítsa a Fejlesztéseinkben, Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

15.2 Amennyiben a Szolgáltató másként nem rendelkezik, bizonyos esetekben az elkészült Fejlesztés csak a megrendelés tárgyát képző domain névvel, és/vagy a Szolgáltató szerverein működhet, az idevonatkozó licensz-szerződés alapján, vagy amennyiben külön megállapodás történik erre a pontra.

15.3 Ha ettől eltér a Megrendelő, illetve 3. fél jogtalanul fér hozzá, vagy tárolja Szolgáltató szellemi termékét, mint Fejlesztést, alkotást, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a köztük fennálló szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett Fejlesztési díj és/vagy éves Szoftverkövetői licensz díj húszszorosának kiszámlázására jogosult.

15.4 A szerzői jogokat a kivitelező, Szolgáltató birtokolja, ennek díjazásáról a kivitelező egyoldalúan dönt, kivéve ha erre előzetesen történt árrögzítés a Felek között. Előzetesen rögzített ár esetében a rögzített árat kell megfizetnie a Megrendelőnek. A szerzői jog megvásárlása kötelező abban az esetben, ha az elkészített Szolgáltatást, Fejlesztést és annak forráskódját a megrendelő más szerveren szeretné üzemeltetni, mint a Kivitelezőé, Szolgáltatóé. A forráskód megvásárlásával a megrendelő jogot formál arra, hogy azt szabadon felhasználhatja. Ilyen esetben általános szabály, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás, és/vagy Fejlesztés díjának a 20 szorosát, azaz húszszorosát számolja fel. Ettől kizárólag a Szolgáltató térhet el egyoldalúan.

15.5 A szerzői jog a forráskódra való tekintettel abban az esetben is a Kivitelező, Szolgáltató birtokában marad, ha a megoldási ötlet a Megrendelőé volt. A megvalósított, kivitelezett megoldásokat a Kivitelező, Szolgáltató szabadon felhasználhatja, értékesítheti bárminemű korltozása nélkül. A Megrendelő kijelenti, hogy harmadik fél a megvalósításokra nem tart igényt, semmiféle korlátozással nem rendelkezik.

15.6. A Kivitelezőnek, Szolgáltatónak más szerveren üzemeltett megoldását, alkalmazásait, szoftvereit, az üzemeltető 3. Fél semmilyen más célra nem használhatja fel, betekintést abba nem nyerhet. Ezért kezességet vállal a Megrendelő.

15.7 A Kivitelező, Szolgáltató elérhetőségeit szerverkörnyezettől függetlenül fel kell tüntetni, kivételt képez az az eset, ha erre külön megállapodás születik.

15.8 Kizárolagosság kérhető plusz díjazás megfizetésével a Fejlesztés egyes részeire, de ezen igényeket a Kivitelező, Szolgáltató egyoldalúan és teljes körűen elutasíthatja, teljeskörűen saját belátása szerint dönthet. Bizonyos esetekben a fejelsztett egységekre (modulok, funkciók, stb.) kizárólagosság nem kérhető, az minden esetben a rendszer egységes szerkezetébe kerül megvalósításra, a szoftver struktúrájához igazodva. A Kivitelezőnek, Szolgáltatónak joga van a fejlesztéseket úgy megvalósítani, hogy az a rendszerhez a legmegfelelőbben igazodjon.  A fejlesztéseket a kivitelező azonnal publikálja a support, újdonságok vagy árlistáiban. 16. Jogviták rendezése

16.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
16.2. Felek rögzítik, hogy a vitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják rendezni.
16.3. Amennyiben a Peren kívüli megegyezés nem lehetséges úgy a szerződő felek elfogadják a Szolgáltató soproni székhelye szerinti, területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.
16.4. Szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem a Szolgáltató, sem a Megrendelő nem tartozik felelősséggel háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.

 

17. Egyéb rendelkezések


17.1. Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék.


17.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre illetve a jelen szerződés által érintett szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, e-mailben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást.

17.3. A szerződés megkötésének nyelve a magyar nyelv.