Kapcsolatfelvétel az ECOfield TECH ügyfélszolgálattal

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az általános szerződési feltételeinket az általános szabályok tekintetében a törzsrész, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályokat pedig a mellékletek tartalmazzák.

Addspace Header

További dokumentumokJelen ÁSZF érvényességének kezdődátuma: 2011-03-30
Legutóbbi frissítés dátuma: 0000-00-00

ÁSZF módosulások: megtekintés ide kattintva 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszövege

Bevezető

 

Számottevő és értéknövelt szolgáltatásunk rámutat az Ügyfél és Szolgáltató közötti korrekt és megbízható üzleti kapcsolat fenntartásának szükségességére, így az elvárt módon tudjuk biztosítani Önnek is megbízhatóságunkat. Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) szolgáltatásaink szerint csoportosítottuk, ami azt jelenti, hogy van egy úgynevezett törzsszöveg és további kiegészítések (mellékletek), amelyek deklarálják, hogy egyes szolgáltatásaink esetében milyen feltételeket vállalunk és határozunk meg. Ezért kérjük Önt, hogy figyelmesse olvassa el a lentebb közzétett publikálásainkat, amelyeket csoportosítva, átláthatóan és könnyen értelmezhetőn tüntettünk fel.

 

1. Az ÁSZF tárgya és hatálya

1.1 Szolgáltató neve és címe: Hajas Mihály ev., (székhelye: 9400 Sopron, S. Horváth József. u. 23.), továbbiakban Szolgáltató. Elérhetőségei: a Szolgáltató weboldalán (www.ecofield.hu) meghatározott mobiltelefonszámon, vagy e-mailben, tovább részletezve a 3. pontban.


1.2 A Szolgáltatóval kötött egyszeri, vagy folyamatos megbízási illetve szolgáltatási szerződések.


1.3 Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ez esetben a módosítást legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt közzéteszi a weboldalán. Ha ez idő alatt Megrendelő részéről kifogás nem érkezik, a Megrendelő elfogadja a módosításokat.


1.4 Szolgáltató és ügyfelei a hagyományos aláírást és a digitális aláírást egyenrangúnak fogadják el. Az aláírás másolatát nem fogadják el aláírásként.


1.5 A szerződő felek elfogadják, hogy egymás közti kommunikációjuk során elektronikus levelezést alkalmaznak. A megválaszolt vagy bizonyíthatóan a címzettnek megérkezett levelet, elektronikus üzenetet kézbesítettnek fogadják el. A feleknek elektronikus levélcímmel (e-mail cím) kell rendelkezniük, amelyre az érkező leveleket fogadják.


1.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külön megállapodás hiányában ügyfelei, partnerei részére elektronikus levélben, postai és más úton tájékoztató anyagokat küldjön.


1.7 Az ÁSZF minden szerződésnek, megállapodásnak, elválaszthatatlan részét képezi. Ide értve az online megrendeléseket is, amelyek a Szolgáltató weboldalán kerültek rögzítésre.  A szerződésben írásban rögzítve van az ASZF megléte, annak tudomásulvétele és elérhetősége.


1.8 A szerződő Felek a szerződés aláírásával igazolják, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják. Amennyiben írásos szerződés a Felek között nem történt, úgy az online megrendelés, mint ráutaló magatartással létrejött szerződésnek minősül, a vonatkozó törvényi előírások szerint.


1.9 Az ECOfield TECH Webtechnológiai és Informatikai Szolgáltatások, mint Hajas Mihály e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Szolgáltató brand nevével (márkanév) jelzett weboldalakon megtalálható és igényelhető szolgáltatásokat, ennél fogva a Szolgáltató a termékeinek és szolgáltatásaink márkanevét fémjelzi a ecofield.hu domain név és további ECOfield, vagy ECOfield.hu név alatt megjelenített termékek és egyéb megnevezések.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval szerződő természetes, vagy jogi személyiséggel rendelkező félre (továbbiakban Előfizető, vagy Megrendelő).

Ennél fogva Szolgáltató lakossági, illetve magánszemélyek kiszolgálásávak nem foglalkozik, így szolgáltatást sem nyújt részükre. Szolgáltató kizárólag üzleti ügyfelek, azaz vállalatok, vállalkozások részére nyújt szolgáltatásokat.

Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre és megrendelésekre is. Az ÁSZF - azok minden módosítása esetén, ideértve a törzsszövegen felüli kiegészítő rendelkezéseket is, a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - Szolgáltató nyilvánosságra hozza, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán ingyenesen elérhetővé teszi.

 

A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elérhetősége

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a Szolgáltató weboldalán (www.ecofield.hu). A szolgáltató az ÁSZF-et nyomtatható és letölthető módon is közzé teszi.

 

2. Fogalmak

 

Előfizetői szerződés: Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az előfizetői szolgáltatást igénylő más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely az általános szerződési feltételekből és online megrendelésből, és/ vagy az egyedi előfizetői szerződésből áll.

Megrendelő: aki a Szolgáltató szolgáltatásait megrendeli, későbbiekben Előfizető. olyan természetes  vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági  társaság  vagy más szervezet, aki vagy amely a szolgáltatás nyújtójával szerződéses  viszonyban áll.

Azonban fontos kitétel, hogy Szolgáltató kizárólag üzleti célú megrendeléseket tud fogadni, azaz Szolgáltató a különböző vállalkozásoknak, üzleti társaságoknak, non-profit szevezeteknek, stb., nyújtja a szolgáltatásait. Lakossági, privát megrendelésekkel Szolgáltató nem foglalkozik.

Előfizető:  megegyezik a Megrendelővel

Üzleti előfizető: az a vállalkozás, szervezet, amely gazdasági,  üzleti tevékenysége, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe a szolgáltatást.

Online megrendelés: A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató és a hozzátartozó weboldalain elküldött, vagy rögzített megrendelés elektronikus úton, a ráutaló magatartás létrejötte miatt -  megkötött szerződésnek minősül, az ilyen megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Az előfizetői megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggésben lévő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus formában leadott megrendelések esetén a Megrendelő, Előfizető 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül a megrendelő e-mailben jelezheti a hello (kukac) ecofield.hu e-mail címre küldött levélben, vagy ide kattintva adhatja le online formában. A szerződés az online megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldése gombra való rákattintással kerül megkötésre. Szolgáltató/Üzemeltető: Hajas Mihály e.v. (székhely: 9400 Sopron, S. Horváth József. u. 23.)


3. A Szolgáltató neve, címe és elérhetőségei
A szolgáltató neve: ECOfield TECH Webtechnológiai és Informatikai Szolgáltatások
A szolgáltató márkaneve: ECOfield TECH
Üzemeltető: Hajas Mihály e.v.
Székhely: 9400 Sopron, Soproni Horváth J. u. 23.
Telephely: ugyanaz
Közösségi adószám: HU67017917 | Adószám: 67017917-1-28
Bankszámlaszám: 59500368-15309996 Takarékbank Zrt.

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

Ügyfélszolgálat központi telefonszám: +(36) 20 3392360 (hívható munkanapokon 8:00-18:00-ig)
A feltüntetett időponton kívüli időszakban 24/7 online ügyfélszolgálat áll rendelkezésre a support (kukac) ecofield.hu e-mail címre írt üzenetek által, vagy a www.ecofield-online.com webcímen elérhető online ügyfélkapun keresztül.

Online segítségnyújtás a nap 24 órájában: www.ecofield-online.com4. Tájékoztatási kötelezettség

A Szolgáltató a weboldalán Megrendelő számára letölthető és előhívható módon hozzáférést biztosít a jelen ÁSZF-hez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelő lapokhoz. A Szolgáltató technikai lehetőséget biztosít, hogy a Megrendelő az ajánlatát a megrendelést megelőzően módosíthassa, vagy visszavonhassa, ezen lehetőségeket a Szolgáltató weboldalán ide kattintva lehet elérni, egyedi azonosítást követően a.

 

5. Megrendelő elállási joga

A Megrendelő jogosult a szerződés érvényeséségének létrejöttétől számított 8 napon belül a Szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni, de az előleg, vagy már előre kifizetett díjak visszafizetését nem követelheti, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató részéről a megrendeléstől számított 8 napon belül már megkezdődött. Megrendelő az elállási szándékáról köteles haladéktalanul írásban Szolgáltatót tájékoztatni.


6. Személyes adatok kezelése

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

6.1 Tájékoztatjuk, hogy 2018.05.25-től érvénybe lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, ezért az Adatvédelmi irányelveinket frissítettük és külön Adatkezelési irányelvek szabályzatot dolgoztunk ki.

A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú célként van jelen az általa kezelt személyes adatok védelme. Így a Szolgáltató a személyes adatokat kiemelten bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, ezen felül gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, elvégzi és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok megfelelő védelme érdekében fontosak. Idevonatkozó részletes szabályozás a Szolgáltató Adatvédelmi irányelveiben ide kattintva olvashatóak el.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban meghatározott rendelkezések az irányadók:

GDPR.: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.).

Info. tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény.

Számviteli tv.:a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

6.2. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött adatok és iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

6.3. A Szolgáltató az 1992. évi LXIII törvényben meghatározott módon és mértékben kiemelten fokozott felelősséggel óvja a Szolgáltató szerverein Megrendelő által elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató ennek ellenére nem tud felelősséget vállalni az olyan adatvesztésért, amely annak ellenére következik be, hogy Szolgáltató a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében és ennek ellenére adatvesztés következik be. 

A Megrendelő a szerződésben és a Szolgáltató online módon interneten elérhető Online Ügyfélkapu felületén szereplő székhely, telephely és számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltató részére. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlákon fogja már szerepeltetni. A Megrendelő a Megrendelői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltató felé. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató semmilyen körülmények közott nem felel.

6.4. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, különös tekintettel a szolgáltatásból eredő fizetési kötelezettségeknek, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni.


6.5 Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája

Személyes adatok:

a) Igénylő székhelye, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma (adószáma), valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma, azaz bankszámlaszáma;

b) kapcsolattartásra alkalmas olyan elérhetőség, általában telefonszám, e-mail, amely az igény bejelentésével, az Előfizetői szerződéssel, szerződéskötéssel kapcsolatban a Megrendelő tájékoztatására, értesítésére szolgál;

Szolgáltatásra, számlázásra vonatkozó adatok:

a) a megrendelt Előfizetői szolgáltatás, a választott csomag(ok), kiegészítő szolgáltatási csomag(ok), opciók megjelölése;

b) a választott díjfizetési mód megjelölése;

c) az Előfizetői szerződés időtartama (határozott, vagy határozatlan jellege).

 

Nyilatkozatok:

a) a Megrendelő nyilatkozata adatainak kezeléséről;

b) Amennyiben az igénylő kis-és középvállalkozás, vagy egyéni vállalkozás akkor az előfizetői kategóriára (üzleti) vonatkozó nyilatkozat megtétele.

 

7. Szerződés módosítása, módosulása

7.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően a „Hírek és technikai közlemények" menüpont alatt a Szolgáltató weboldalán meghirdetésre kerül. A Szolgáltatónak meghatározza, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-et.

A Szolgáltató az 1 hónapnál hosszabb szolgáltatási időtartamra előre és egy összegben már kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalmát, sem pedig a díját a Megrendelő hátrányára nem módosíthatja.

7.2. Ha a felek a köztük korábban létrejött Szolgáltatási szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő további újabb szolgáltatást igényel, akkor a Megrendelő a megrendelését online formában a Szolgáltató weboldalán adhatja le, és amennyiben papír alapú szerződés szükséges a Felek között, akkor azt a Szolgáltató a Megrendelő részére megküldi. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

7.3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek lejárt kiegyenlítetlen számlája, tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

7.4. A Megrendelői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akarat kinyilvánításával, online formában a Szolgáltató weboldalán, vagy írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

A Szolgáltató a Megrendelői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

 • ha a Megrendelői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak;
 • ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei jogszabály módosulása alapján;
 • a szolgáltatás díjának változása esetén a 7.1. pontban foglalt feltételek fennállása alapján, az abban foglalt korlátozásokkal.

A szerződés módosításáról a Szolgáltató az ÁSZF „Értesítés" rendelkezései szerint köteles a Megrendelőt értesíteni. A szerződésmódosítás a Megrendelő szabályszerű értesítésével, az ott meghatározottak szerint válik elfogadottá. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére módosíthatja a Megrendelői szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be.

 

8. Szerződések fajtái, tartalmai

8.1. A Felek közti szerződéseknek alapvetően határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú fajtáit kínálja a Szolgáltató.

8.2. A szerződések tartalmai, feltételei a szolgáltatásra vonatkozóan aszerint változnak, hogy Megrendelő határozott, vagy határozatlan időtartamú szerződést köt a szolgáltatóval.

 

9. Számlázás és a fizetési teljesítés rendje

9.1. Szolgáltató alapértelmezésben díjbekérőt (proforma számla) állít ki Megrendelő részére, majd a pénzügyi teljesítést követően a végszámlát a NAV által regisztrált és jóváhagyott számlázó programmal készíti, vagy postai úton külön adminisztrációs díj ellenében, általános esetben elektronikus számla, vagy E-Számla formában e-mailben, azaz elektronikus úton küldi meg Megrendelő részére. Kereskedelemben használt számlatömböt a Szolgáltató nem használ. A periodikus szolgáltatási szerződések esedékes díjairól a Szolgáltató általánosságban első esetben az esedékesség előtt 10-30 (díjfizetési ciklus szerint) nappal  korábban megküldi a díjbekérőt Megrendelőnek a Szolgáltató által nyilvántartott és meghatározott e-mail címére.

 

9.2. Megrendelő a Szolgáltatás megrendelésével, valamint az ÁSZF elfogadásával nyiltakozik arról, hogy a szolgáltatási számlákat, díjbekérőket elektronikus formában, vagy E-Számla formában igényli a Szolgáltatótól. Megrendelő egyben nyilatkozik arról is, hogy az E-Számla, vagy a számla elektronikus formában (e-mail) való fogadásához rendelkezik a szükséges technikai feltételekkel, így a számlákat kinyomtatja és könyvelési dokumentumai közé iktatja, ezzel biztosítva azt, hogy a számla archiválása megtörténjen.


A szükséges technikai feltételek az elektronikus számla fogadásához : számítógép, E-mail fiók és levelező program, vagy alternatív hozzáférés az e-mail fiókhoz, PDF dokumentum olvasó program, nyomtató amely A4-es lapméretet tud nyomtatni.


Megrendelő kijelenti, hogy a számlákat fogadó E-mail címe megegyezik a Szolgáltató weboldalán megadott és adatbázisában tárolt e-mail címmel. Megrendelő kijelenti, hogy jelen nyilatkozat kiadására a vállalkozásában jogosult. Amennyiben megváltozik az e-mail címe Megrendelőnek, azt a Szolgáltató felé haladéktalanul jelzi.

9.3. A számlák kiegyenlítése más megállapodás hiányában, a számlán feltüntetett módon és határidővel, 10 munkanapos banki átutalással történik. Díjfizetés módjának megválasztásakor bizonyos fizetési csatornák igénybevétele esetében további költség merülhet fel, amelyet az ügyfél, mint fizető fél visel.


9.4. Folyamatos teljesítéssel történik a számlázás, ha a teljesítés folyamatosan tart vagy rendszeres, ilyen jellegű, (pl. előfizetéses a szolgáltatási szerződés vagy ha a felek így állapodnak meg).


9.5. Weboldal, webáruház készítés, vagy egyéb programozói fejlesztés esetén a fejlesztés (programozás) megkezdésének feltétele a domain szerződés, webtárhely szerződés és előlegszámla, díjbekérő pénzügyi teljesítésének megléte. 


9.6 Rendszeres vagy periodikus díjak


9.6.1. Ide tartoznak a domain nevek, webtárhelyek, weboldal, webáruház, szerver üzemeltetés és bérelt webáruházak szerződött díjai, amelyek folyamatosan esedékes havi-, negyedéves-, féléves-, éves, vagy más periodikusan meghatározott időtartamra szólnak.


9.6.2. A számlázás alapja a szerződésben rögzített gyakoriság szerinti meghatározott időpontok.

9.6.3. Az Üzemeltetési, karbantartási, webtárhely, webáruház szolgáltatás fajtái, fejlesztési szolgáltatások, és egyéb szoftver bérleti díjak a szerződés szerinti rendszerességgel kerülnek számlázásra. 

9.6.4. Ha az esedékes díjbekérőt, vagy számlát a Megrendelő nem kapja meg időben, akkor köteles erről a Szolgáltatót értesíteni, a ki nem fizetett, az esedékes szolgáltatási időszakra pedig, annak megkezdését követő 8. napon belül a díjat átutalni.


9.6.5. A Megrendelő részére bármely okból az időben meg nem érkezett számla pénzügyi teljesítése nincsen halasztó hatállyal a díjfizetés határidejére. Megrendelőnek kell tudnia azt, hogy mikor kell érkeznie számlának a Szolgáltatótól. Mivel a díjbekérők számlák a Szolgáltató részéről alapértelmezésben e-mail formájában elektronikus úton kerülnek megküldésre, így Megrendelő legkésőbb 24 órán belül kell értesülnie arról, hogy a díjbekérő, számla részére megérkezett, vagy sem. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő részére papíralapú számlaküldést alkalmaz, úgy annak kiállításakor Megrendelő szintén elektronikus úton, e-mail formájában üzenetet kap Szolgáltatótól a számla, díjbekérő kiállításának tényéről.

9.6.6. A díjbekérő a végszámlával minden adatában megegyezik, és a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően kerül kiállításra és megküldésre alapértelmezésben elektronikus úton, e-mail formájában a Megrendelő részére. A végszámlát a Szolgáltató a díj bankszámlára történő beérkezését követően állítja ki és küldi meg.


9.7 Egyszeri szerződéses díjak


9.7.1. Ide tartoznak az 9.6.1 pontba nem sorolt szerződések megbízási díjai.


9.7.2 A megbízási díjak fizetési ütemezését (előlegszámla, részszámla és végszámla) az egyedi szerződések, megrendelések tartalmazzák.


9.7.3. A számlakészítés alapja a teljesítés (részteljesítés) igazolás, vagy elektronikus úton történt szolgáltatás megrendelése esetén az elektronikus úton küldött megrendelési visszaigazolás.


9.7.4. A teljesítés (részteljesítés) igazolás a szerződés szerinti, az elvárásoknak és a leírtaknak megfelelő minőségben, hiánytalanul elvégzett munkát és/vagy szolgáltatás tényét  igazolja.

 

10. Hibák értelmezése, javítása

10.1. Szolgáltatásokban hibás telesítésnek minősül a weboldalon, szerződésben és mellékleteiben leírtaktól eltérő működés.


10.2. A Szerződésben és hozzá tartozó dokumentumokban, mellékletekben nem szereplő kérések kiegészítésnek minősülnek


10.3. Szolgáltató a 10.1. pont hatálya alá tartozó, bejelentett hibákat térítésmentesen, soron kívül kijavítja.

 

11. Együttműködés, ügyfélszolgálat, hibabejelentés

11.1. Szolgáltató hibabejelentést csak írásban azon belül online formában (e-mail , levél) fogad el az erre a célra fenntartott online ügyfélkapu felületen, amelynek címe http://www.ecofield-online.com


11.2. A periodikus szolgáltatási szerződések lejáratáról a Szolgáltató általánosságban első esetben a lejárat előtt 30 nappal azt követően még legalább egy alkalommal automatikus e-mail értesítést (figyelmeztetést) küld Megrendelőnek a szerződésben meghatározott e-mail címére. A szerződés hosszabbításra a Megrendelő kifejezett kérése alapján, vagy esedékes díjbekérő, számla befizetésével, mint ráutaló magatartással van lehetőség. Ennek hiányában a szolgáltatási szerződés a szolgáltatás utolsó napját követően megszűnik.

 

11.3. Ügyfélnek kötelezettsége, hogy amennyiben adataiban változás történik, úgy azt a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül jelezze írásos formában. Ilyen jellegű kapcsolattartáshoz a Szolgáltató elektronikus elérhetőségeit (e-mail cím), illetve az online ügyfélkapu felületet kell használni. Amennyiben Szolgáltató nem kap értesítést az Ügyfél adataiban bekövetkezett változás(ok) tényéről, úgy Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül a az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás(oka)t korlátozni, felfüggeszteni az adatközlés megtörténtéig. Szolgáltató a korlátozás, vagy felfüggesztés tényéről utólagosan értesítést küld Ügyfél részére a nyilvántartott kapcsolati e-mail címre. Amennyiben legkésőbb 72 órán belül Ügyfél nem értesíti hitelt érdemlő módon a Szolgáltatót az adataiban bekövetkezett változásokról, úgy Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére biztosított szolgáltatások megszüntetésére. A szolgáltatás korlátozásából, felfüggesztéséből, illetve annak megszüntetéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 
11.4. Ügyfeleink érdekében a szolgáltatások eléréséhez tartozó felhasználóneveket, jelszavakat illetve bármilyen hozzáféréssel kapcsolatos, vagy szerződésekkel, (azok tartalmával, határidejével) kapcsolatos információt az online ügyfélkapu felületünkön keresztül http://www.ecofield-online.com címen lehetséges kezelni. Illetve egyéb esetekben a  rendszerünkben regisztrált e-mail címről fogadunk el tájékoztatás kérést, amelyekre választ kizárólag csak  a regiszrtrált e-mail címre küldünk. Harmadik személy részére (jogi vagy természetes) adatokat nem adunk ki semmilyen körülmények között sem.


11.5. Szolgáltató minden ügyfele részére a http://www.ecofield-online.com online ügyfélkapu rendszerében saját hozzáférést biztosítunk, ahol a 11.2. pontban felsorolt adatokat, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó információkat megtekintheti, ellenőrizheti, illetve új megrendeléseket adhat le.

 

12. Minőség és felelősségvállalás

12.1. A Szolgáltató által készítetett és a Szolgáltató szerverein elhelyezett (hostolt) weboldalak, webáruházak, egyéb rendszerek és alkalmazások, további egyéb megoldások zavartalan működését a Szolgáltató garantálja, a hibákat a 10.3. pontban meghatározottak szerint kijavítja. Azonban bizonyos esetekben Szolgáltató jogosult arra, hogy az általa biztosított szolgáltatás nyújtását kizárólag saját eszközein nyújtsa Megrendelő részére.


12.2. A Szolgáltató által készített de nem a Szolgáltató szerverein elhelyezett weboldalak, webáruházak, alkalmazások, rendszerek, egyéb megoldások esetében a 10.3. pontban leírtak szerint, a hibákat kijavítja, elhárítja, amennyiben a hiba a Szolgáltató érdekkörében merült fel, és  amennyiben technikai hozzáférése biztosított. Azonban a weboldal, webáruház, alkalmazás, rendszer, egyéb megoldás zavartalan működésére garanciát nem vállal.


12.3. A Megrendelő által szolgáltatott tartalmi hibákért garanciát a Szolgáltató nem vállal.


12.4. Az Internet szolgáltató hibájára (Pl: külső okok általi korlátozás, internet szolgáltatási hiba, internet sávszélesség telítettség) a Szolgáltató garanciája nem terjed ki.

12.5. A weboldalak, webáruházak, vagy egyéb webes tartalmak ügyféloldali üzemeltetésért Szolgáltató nem vállal felelősséget, azaz amennyiben a weboldalt, webáruházat, webes tartalmat, egyéb olyan tartalmat, programot amelyet Megrendelő (Ügyfél) a Szolgáltató tárhelyén, szerverén üzemeltet és ezen tartalmak, rendszerek karbantartásának, frissítésének hiányából eredően az adott weboldal, webáruház, egyéb tartalom nem elérhető, vagy sérülté válik, feltörik, akkor a Szolgáltatónak automatikusan nem kötelessége ezt kijavítani, amennyiben tartalomfrissítés, karbantartás, rendszerüzemeltetési szerződése nincsen a Megrendelőnek a Szolgáltatóval.

12.6. A 12.5 pontban leírtakon felül ez a szabályozás különösen igaz az CMS rendszerek, és/vagy olyan rendszerek, programok üzemeltetésére (pl. Joomla, Wordpress), amelyet egy közösség fejleszt, nagyon ismert és ezáltal hatványozottabban támadási, feltörési veszélynek van kitéve.

 

13. Szerződések időtartama, módosítása, felfüggesztése és megszüntetése

13.1. A szolgáltatási szerződés határidejét, további határidőket (részteljesítés, teljesítés, időtartam) a szerződések, illetve az online ügyfélkapun keresztül elérhető információk tartalmazzák.


13.2. A periodikusan ismétlődő szerződésben rögzített határidő(k) lejárta után a szerződések(webtárhelyek, weboldal, webáruház, szerver üzemeltetés, egyéb szolgáltatások és bérelt webáruházak) meghosszabbítása nem lehetséges. A szolgáltatások hosszabbítása csak is a szolgáltatás, vagy szolgáltatási szerződés lejárta előtt lehetséges.


13.3. Amennyiben 11.2. pont szerinti értesítésre Szolgáltató nem kap visszajelzést, akkor azt az érintett szolgáltatás, vagy szerződés felmondásának tekintjük.


13.4. A 11.2 pont szerinti értesítés után, amennyiben Megrendelő továbbra is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor azt írásban kell jeleznie az ügyfélszolgálat felé, vagy a Szolgáltató által kiállított díjbekérőt, számlát, pénzügyileg rendeznie kell, így ez esetben az ráutaló magatartásnak minősül, így a szolgáltatás, szolgáltatási szerződés automatikusan meghosszabbodik. A szolgáltatás hosszabbítása esetén a kiállított díjbekérő, számla díjának legkésőbb a szolgáltatás lejárta előtt 3 nappal meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára.


13.5. Amennyiben a lejárt periodikus szolgáltatási szerződés hosszabbítása a fizetési határidőig nem történik meg, úgy a webtárhely, weboldal, webáruház, szerver üzemeltetés, bérelt webáruház, vagy egyéb szolgáltatások hozzáférhetőségét, elérhetőségét a Szolgáltató felszólítás nélkül korlátozhatja, felfüggesztheti.

 

14. Lábléc információk, a mű szerzőjének feltűntetése

14.1 A weboldal készítés, webáruház bérlés, webáruház készítés, erp rendszer bérlés, erp rendszer fejlesztés, egyedi alkalmazás, vagy egyedi szoftver fejlesztése esetén Megrendelő nem kérheti a szerzői forrás eltüntetését a láblécben, ezt a Szolgáltató döntheti el egyoldalúan vagy egyéb megállapodás készülhet rá.

14.2 A Szolgáltató az általa elkészített weboldalakon, szoftvereken, különböző alkalmazásokon (továbbiakban Fejlesztés) a szerzői minőségét, és nevét feltüntetheti a láblécben és a Kapcsolatoknál, akár mint partnercég, rövid leírással. 
A Szolgáltató az általa készített Fejlesztést referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja, azt másolhatja, annak kódját (kivéve a Megrendelő tulajdonát képező tartalom) korlátlanul felhasználhatja. A Szolgáltatót megilleti a Fejlesztés többszörözésének joga, és a Megrendelő által átvett Fejlesztéshez hasonló vagy ugyanolyan Fejlesztést korlátozás nélkül készíthet.

14.3 A szolgáltatott vagy elkészült munkák, fejlesztések láblécében a Szolgáltató, készítő a fenti reklámlehetőségen kívül mint szerző, szolgáltató vagy bérbeadó feltüntetheti magát linkelt szöveges formában. Ezt a Megrendelő soha nem teheti díjkötelessé. Amennyiben ezt Megrendelő, Bérlő  szeretné a láblécből eltávolítani, annak külön engedélyezési folyamaton kell végigmennie, valamint a szerzői jogok eltávolítási díjait ki kell fizetnie, de ezen kérést, igényt a Szolgáltató egyoldalúan elutasíthatja. 

14.4 A Szolgáltató, mint Kivitelező a weboldalak alján köteles feltüntetni a forrásjogot és annak készítőjét, a szerzői jogot függetlenül attól, hogy ez teljeskörű vagy részbeni szerzői jog. További szabályozások a 15. pontban olvashatóak.

A Megrendelő az itt feltüntetett szolgáltatásokon kívül ezen megállapodásban többletszolgáltatásokra díjmentesen nem jogosult.

 

15. Szerzői jog

15.1 Fejlesztéseink, Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Fejlesztésekre, Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot még abban az esetben sem, ha Ön kiegészítő fejlesztést vagy megjelenítési módosító munkát kért tőlünk. Nem használhat fel a Fejlesztéseinkből, Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Fejlesztéseinkben, Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, ne tegye olvashatatlanná, vagy ne módosítsa a Fejlesztéseinkben, Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

15.2 Amennyiben a Szolgáltató másként nem rendelkezik, bizonyos esetekben az elkészült Fejlesztés csak a megrendelés tárgyát képző domain névvel, és/vagy a Szolgáltató szerverein működhet, üzemelhet az idevonatkozó licensz-szerződés alapján, vagy amennyiben külön megállapodás történik erre a pontra.

15.3 Ha ettől eltér a Megrendelő, illetve 3. fél jogtalanul fér hozzá, vagy tárolja Szolgáltató szellemi termékét, mint Fejlesztést, alkotást, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a köztük fennálló szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett Fejlesztési díj és/vagy éves Szoftverkövetői licensz díj húszszorosának kiszámlázására jogosult.

15.4 A szerzői jogokat a kivitelező, Szolgáltató birtokolja, ennek díjazásáról a kivitelező egyoldalúan dönt, kivéve ha erre előzetesen történt árrögzítés a Felek között. Előzetesen rögzített ár esetében a rögzített árat kell megfizetnie a Megrendelőnek. A szerzői jog megvásárlása kötelező abban az esetben, ha az elkészített Szolgáltatást, Fejlesztést és annak forráskódját a megrendelő más szerveren szeretné üzemeltetni, mint a Kivitelezőé, Szolgáltatóé. A forráskód megvásárlásával a megrendelő jogot formál arra, hogy azt szabadon felhasználhatja. Ilyen esetben általános szabály, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás, és/vagy Fejlesztés díjának a 20 szorosát, azaz húszszorosát számolja fel. Ettől kizárólag a Szolgáltató térhet el egyoldalúan.

15.5 A szerzői jog a forráskódra való tekintettel abban az esetben is a Kivitelező, Szolgáltató birtokában marad, ha a megoldási ötlet a Megrendelőé volt. A megvalósított, kivitelezett megoldásokat a Kivitelező, Szolgáltató szabadon felhasználhatja, értékesítheti bárminemű korltozása nélkül. A Megrendelő kijelenti, hogy harmadik fél a megvalósításokra nem tart igényt, semmiféle korlátozással nem rendelkezik.

15.6. A Kivitelezőnek, Szolgáltatónak más szerveren üzemeltett megoldását, alkalmazásait, szoftvereit, az üzemeltető 3. Fél semmilyen más célra nem használhatja fel, betekintést abba nem nyerhet. Ezért kezességet vállal a Megrendelő.

15.7 A Kivitelező, Szolgáltató elérhetőségeit szerverkörnyezettől függetlenül fel kell tüntetni, kivételt képez az az eset, ha erre külön megállapodás születik.

15.8 Kizárolagosság kérhető plusz díjazás megfizetésével a Fejlesztés egyes részeire, de ezen igényeket a Kivitelező, Szolgáltató egyoldalúan és teljes körűen elutasíthatja, teljeskörűen saját belátása szerint dönthet. Bizonyos esetekben a fejelsztett egységekre (modulok, funkciók, stb.) kizárólagosság nem kérhető, az minden esetben a rendszer egységes szerkezetébe kerül megvalósításra, a szoftver struktúrájához igazodva. A Kivitelezőnek, Szolgáltatónak joga van a fejlesztéseket úgy megvalósítani, hogy az a rendszerhez a legmegfelelőbben igazodjon.  A fejlesztéseket a Kivitelező, Szolgáltató azonnal publikálja a weboldalán. További rendelkezések a Szerzői jog és licenszelési szabályok mellékletben.

 

16. Titoktartás

16.1.      A Szolgáltató és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

16.2.      A Szolgáltató és a Megrendelő üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

 • a Szoftverekkel, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat, információ;

 • egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;

 • harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.

16.3.      A Szolgáltató és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

 • minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó. Legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaikkal kapcsolatban alkalmaznak, és kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.

 • a tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak.

16.4   A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra

 • amelyek már az üzleti kapcsolat létrejötte előtt köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak;

 • amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna;

 • amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.17. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

17.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szoftverekkel kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – a Honlapon megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.


17.2. Felek rögzítik, hogy a vitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

17.3. Az Ügyfél jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és az Ügyfél jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a soproni székhelye szerinti, területileg illetékes Soproni Járásbíróság kizárólagos  hatáskörét és illetékességét.

17.4. Szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem a Szolgáltató, sem a Megrendelő nem tartozik felelősséggel háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.

 

17.5.      A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

18. Egyéb rendelkezések


18.1. Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék.


18.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre illetve a jelen szerződés által érintett szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, e-mailben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást.

18.3. Amennyiben Felek a köztük fennálló esetleges vitát békésen nem tudják rendezni, és a vita rendezésének módja jogi útra terelődik, akkor Felek megállapodnak abban, hogy a jogi rendezésben a Soproni Járásbíróság illetékességét kötik ki.

18.4. A Szolgáltató weboldalainak nyelvezete, megrendelési felülete, szerződés megkötésének nyelve a magyar nyelv.

© 2023. Minden jog fenntartva. Üzemeltető: ECOfield TECH
Weboldalunk, az ecofield.hu többféle HTTP sütit (cookie-t) és szolgáltatást használ, hogy biztosíthassuk az Ön számára a weboldal teljes funkcionalitását, illetve informatívvá és felhasználóbaráttá tehessük weboldalunkat. Számunkra fontos, hogy Ön könnyen böngészhesse a weboldalunkat és ezért nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos továbbfejlesztésre is. Adatvédelmi irányelveink tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk az Ön adatai védelméről.